การควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันให้เกิดกระบวนการยุติธรรม

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์จะอยู่คนเดียวไม่ได้ มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สังคม ในที่นี้ สังคมหมายถึง กลุ่มคนมากกว่าสองคนขึ้นไป มาอยู่รวมกันเป็นระยะเวลายาวนานในขอบเขต หรือพื้นที่ที่กำหนด สมาชิกประกอบด้วยคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีการติดต่อซึ่งกัน และกัน โดยมีวัฒนธรรม หรือระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตเป็นของตัวเอง และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถเลี้ยงตัวเองได้

แนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นมาตรฐานกำหนดว่าการกระทำใดถูกต้อง การกระทำใดผิด การกระทำใดยอมรับได้ หรือไม่ได้ การกระทำควร หรือไม่ควรกระทำบรรทัดฐาน จะดำรงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากการที่เรารู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวล หรือกลัวการถูกลงโทษ เมื่อทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรบรรทัดฐาน ได้แก่ วิถีประชา (folkways ) จารีต ( mores ) และกฎหมาย ( laws ) เรื่องวิถีประชา ได้แก่ แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้แก่ การเดิน การกิน การพูด การแต่งกาย มารยาท เป็นต้น เรื่องจารีต ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญในความรู้สึก ของคนทั่วไป จารีตเป็นกฎของสังคมที่กำหนดว่า การกระทำใดถูกต้อง การกระทำใดผิด การกระทำใดเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว เป็นกฎเกณฑ์ และข้อห้ามที่มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพของสังคม ถ้าบุคคลฝ่าฝืนจารีตจะมีผลกระทบต่ดสังคมโดยส่วนรวม ส่วนเรื่องกฎหมาย เป็นแนวประพฤติปฏิบัติ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าบุคคลมีหน้าที่อะไร ได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองมากน้อยเพียงใด กฎหมายจึงเป็นเรื่องของการควบคุมความประพฤติกรรมให้เกิดกระบวนการยุติธรรม กฎหมายอาจมาจากวิถีประชา จารีต หรือมาจากอำนาจรัฐ กฎหมายที่ดีต้องสอดคล้องกับวิถีประชา และจารีตที่สังคมนั้นๆ ยึดถือ ต้องทันเหตุการณ์ ทันสมัย อาจกล่าวได้ว่า บรรทัดฐานเป็นตัวควบคุมสังคม ส่วนสถานภาพ ( status)หมายถึงบานะ หรือตำแหน่งที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคม เราทุกคนมีตำแหน่ง มีหน้าที่บางครั้งเราอาจมีหน้าที่หลายอย่าง เพราะเรามีตำแหน่งหลายอย่างเช่นกันเช่นมีฐานะเป็นนักศึกษา ก็ต้องทำหน้าที่ตั้งใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มีตำแหน่งเป็นลูกก็ต้องเชื่อฟังบิดามารดา มีตำแหน่งเป็นน้องก็ต้องเชื่อฟังพี่ๆ ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ เราก็ต้องทำตัวเป็นที่รักของเพื่อนๆ ในหนึ่งวันๆ เราหลายคนอาจเล่นบทบาทหลายตำแหน่ง เราจงเล่นบทบาทที่เป็นในสถานการณ์นั้นให้ดีที่สุด และอยู่กับปัจจุบันรู้คิด รู้ทำ รู้พูด ก็จะเป็นที่รักของคนอื่น

พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้คนทั่วโลกในยุคปัจจุบัน


ในโลกปัจจุบันที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งยังมีความเร็วในการรับส่งสัญญาณที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมาณมณฑล รวมถึงสถานที่สำคัญและห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศที่สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (wifi) ที่ผู้ให้บริการแต่ละค่ายต่างแข่งขันกันติดตั้ง ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram, Twitter และอื่นๆ ได้ในเสี้ยววินาที

และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารยอดนิยมอย่าง Smartphone และ Tablet ดูจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นและมีให้เลือกหลากรุ่นหลายราคา จนแม้แต่เด็กนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของอุปกรณ์อันทันสมัยเหล่านั้นได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไป ประกอบกับแพ็คเกจค่าบริการอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการแต่ละค่ายในปัจจุบันก็ทำออกมาให้เลือกหลายราคา ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะใช้เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล หรือเพื่อติดต่อสื่อสารทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้างร้านและองค์กรต่างๆเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ดังนั้นการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการศึกษาซึ่งถ้าได้รับการวางระบบการศึกษาค้นคว้าอย่างมีมาตรฐาน การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ เชื่อแน่ว่าการพัฒนาย่อมบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แต่ทั้งนี้การนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ต้องสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจที่จะให้อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตในอนาคต อันที่จะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์แก่ผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตมาก่อน โดยการชิอินเตอร์เน็ตมาใช้ในกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และผู้ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริง