พฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย

การขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยฉับพลันและสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดเนื่องจากขาดความชำนาญ มารยาทในการขับรถมีความสำคัญไม่น้อยในการใช้รถใช้ถนน นักขับขี่ที่ดีควรแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ อะลุ้มอล่วย เห็นใจ แนะนำและให้อภัยต่อความผิดพลาดของผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการแสดงมารยาทที่ไม่สมควร

การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย หลังจากพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ในปริมาณที่สูง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยจะรณรงค์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่งสิ่งพิมพ์ คัทเอาต์ ไวนิล และเว็บไซต์ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ด้วยการจัดตั้งภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจะทำให้สามารถขยายผลการรณรงค์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

การบังคับใช้กฎหมายเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยและการช่วยลดอุบัติเหตุ จากตัวเลขสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีระดับการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นในเชิงปริมาณ อาทิ จำนวนการตรวจจับผู้ขับขี่รถเร็วเกินอัตราที่กำหนด และจำนวนการตรวจจับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย แต่จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้ความเร็วและการสำรวจติดตามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย กลับไม่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการใช้ความเร็วและการฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีแนวโน้มที่ลดลง

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีโครงการสร้างจิตสำนึกในใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวไปสู่ความเข้าใจ รับรู้ และตระหนักที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุนี้ขึ้น เพื่อจะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความสะดวกปลอดภัย และเมืองน่าอยู่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร